My Lands: Black Gem Hunting

My Lands Discussion Board
It is currently 20 Jan 2019, 21:22

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
 Post subject: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 10 Jan 2018, 20:09 
Offline
Novice

Joined: 03 Mar 2016, 15:47
Posts: 2
Ako želiš mir spremaj se za rat.“ Stara izreka... Na Arhonu su se oduvek vodili ratovi između svetle i tamne rase. I danju i noću se mogao čuti zvuk udaranja metala o metal, mačevi su sevali, koplja su parala vazduh, strele su prekrile nebo... Jake vojske su pritiskale zemlju, jedni su napadali, drugi su se branili. Heroji u blistavim oklopima bi vodili svoje vojnike do pobede. Posle velikih ratova vojske bi se povukle da se odmore i sve bi se smirilo. Neka tišina i spokoj bi prekrili sve kraljevine... Rekao bi čovek da će mir trajati večno... Ali iz zemlje bi se pojavili monstrumi i počelia da se spremaju i jačaju u ruinama sa samo jednim ciljem...

Rat za uništenje svega živog na mapi! Sve rase su davno razumele da moraju da drže monstrume iz ruina pod kontrolom i da je borba sa tim čudovištima neizbežna svakoga dana. Ruine bi se pojavile iznenada, a kada bi se monstrumi razmnožili onda su kretali sa napadima. Ali su i svetla i tamna rasa imale svoje istraživače koji su pronalazili ruine. Rušili bi ruine i sakupljali dragocene resurse da unaprede i izgrade svoja kraljevstva i ojačaju svoju odbranu i vojsku. Svakodnevno su dobijane bitke ali rat protiv monstruma se nije završavao...

Heroji su sakupljali dragoceno iskustvo uništavanjem monstruma iz ruina. Tako su pojačali napad, odbranu, brzinu svoje vojske. Monstrumi su držani tamo gde im je i mesto – pod zemljom. Zajedničkim naporima svetle i tamne rase monstrumi nisu nadvladali i nisu pokorili Arhon.

Ipak s vremena na vreme su na nekim mestima ruine su uspevale da ojačaju više i stvore agresivne ruine. Monstrumi su napadali mnogo jače,a nekad bi iznenadila i porazila kraljevine i opljačkale i zapalile gradove. Ali su kraljevstva nakon poraza uzvraćala udarac braneći svoju čast. Svi su sakupljali kristale da unaprede svoje gradove i ubrzaju treniranje svoje vojske. Monstrumi su bili na kolenima... još jedna bitka je dobijena... ali rat je još uvek trajao i bilo je velikih žrtava na sve strane.

Rune gospodaru! Sakupljajte rune!“ – vikali bi alhemičari. Novo oružje protiv monstruma... Rune iz stounova su svetlele sa artefakata heroja i omogućavale da vojska bude još jača.

U nastojanju da se unište monstrumi pomagala je i Velika proročica Masa koja je igračima kazivala lokacije monstruma. Veliko veće Starešina frakcija je svakom igraču postavilo zadatke različite težine... Heroji sa vojskama su rešavali zadatke i dobijali velike nagrade. A monstrumi su pokušavali na sve načine da pobede...

Igrači su nastavili da treniraju svoje vojske... Svakodnevno su unapređivali svoje gradove. Pomoću alhemije i crnog bisera stvarane su savršene vojne i odbrambene zgrade. Borba sa monstrumima je zahtevala puno rada i preciznu strategiju. Tako je oduvek bilo... i nije se mnogo promenilo ni sada...

Nema na mapi igrača ko nije sakupljao crne bisere da unapredi svoju igru. Veliki vladari su širom mape krenuli da traže crne bisere. Pročula se priča da se negde usred bezgraničnih prostranstva ponekad pojavljuju Arhi-ruine sa groznom skupinom monstruma!!! Retke su i veoma se teško nalaze, ali vrede truda. U Arhi-ruinama se nalaze neizmerna blaga i ogromna količina Crnog Bisera.

Arhi-ruina... koliko puta sam maštao o tome da pronađem i uništim arhi-ruinu. Istraživači su „češljali mapu“ dan i noć mnogo godina, ali nisam uspevao da pronađem arhi-ruinu. Veoma težak zadatak za svakog igrača...

Ja ne verujem u neuspeh i pesimizam! Ako nešto ne ide onako kako mi želimo, idi napred.“ – rekao je jednom jedan pametan čovek... Morao sam da nastavim sa potragom... Ko zna, možda jednog dana ugledam arhi-ruinu blizu svoje prestonice.

Evo je Arhi-ruina!!!“

Ugledao sam Arhi-ruinu i nisam mogao da verujem svojim očima. Funkayel gospodar monstruma 44. nivo sa svojim setom Arhimaga je u meni izazivao strahopoštovanje. Količina monstruma u Arhi-ruini je bila ogromna i sakrivena. Horde, horde, horde... Horde agresivnih monstruma su čekale, škrgutale zubima, zveckale oružjem i urlikale.

Nadomak moje prestonice, na teritoriji gde znam svaki kamen... Znao sam da mi predstoji epska bitka i moja vojska sa čelu sa Liscom pripremala se bez straha. Verujem u svoju vojsku i vojskovođu, jer pamtim kada je ta vojska bila mala i kad je napadala prvu ruinu 1. nivoa.

Iskonska borba između vitezova i monstruma odigraće se u pustinji. Moja vojska sa herojem vrši zadnje pripreme pred početak napada, pravim strategiju kako da se poraze monstrumi koji prete da zavladaju teritorijom, a u isto vreme kako da zaštitim prestonicu od drugih vladara. Sreman sam da napadnem Arhi-ruinu...

Šaljem u napad svoje najbolje vojnike, koji predvođeni herojem u blistavom oklopu sa najjačim artefaktima, hrabro stupaju napred rame uz rame. Heroj bodri sve ratnim pokličem „Za čast i slavu!!!“ i diže mač velikog vladara iznad glave. Funkayel gospodar monstruma urliče i doziva svoju vojsku da ne popusti pred napadačima. Pustinja je teška kao olovo od količine vojske koja se sprema za bitku. Niko ne oseća pesak pod nogama, ruke stišću oružje, pogled je prikovan za neprijatelja...

Trenutak pred udar kao da je sve stalo... može da se oseti vrelina pustinjskog peska od sunca i dašak vetra koji struji preko dina... a onda sve jurne munjevitom brzinom! Bojno polje je prepuno izmešanih zlatnih barjaka vitezova iz Hilandara i crnih barjaka monstruma iz Arhi-ruine. Sevaju mačevi, lome se koplja, strele paraju vazduh. Mač protiv vatre, štit protiv magije, udara sila na silu na svakom metru bojnog polja i hrabri vitezovi potiskuju monstrume.

Elegantna i sva u sjaju, probija se Lisca na konju i predvodi svoju ličnu gardu u samo srce monstrumske odbrane i zadaje poslednji udarac gospodaru monstruma. Monstrumi su u rasulu i više se ne čuje nihov urlik nego jauk. Povlače se i beže pod pritiskom moje vojske. Funkayel gospodar monstruma nije računao da će napad biti tako silovit i da će izgubiti.

Na kraju Arhi-ruina nestaje, monstrumi su pobeđeni i potpuno uništeni. Vojska sva u ekstazi viče – „Za slavu i čast!!!“ Vojskovođa šalje izveštaj o slavnoj pobedi. Vest se brzo širi i u taverni svi pričaju o tome.

Arhi-ruina je uništena.

Posle ove veličanstvene pobede nad monstrumima, vojska se vratila u prestonicu i do kasno u noć slavila.
Neka tišina i spokoj su prekrili sve kraljevine... Rekao bi čovek da će mir trajati večno... Ali iz zemlje monstrumi se opet spremaju, jačaju, čekaju svoj trenutak... sa samo jednim ciljem...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vis pacem, para bellum... At Arhon, there was always wars between the light and the dark race. During the day and at night, the sound of metal hitting metal, swords swooped, the spears sprang up the air, the skies overtook the sky ... Strong armies pressed the ground, one attacked, others defended. Heroes in shining armor would lead their soldiers to victory. After great wars the army would retreat to rest and calm down. Silence and the serenity cover all the kingdoms... They would tell man that peace would last long... But the monsters coming out of the lands and they would have to be prepared and strengthened in the ruins with only one goal...

War to destroy everything alive on the map! All racesunderstood that they have to keep monsters out of the ruins under control and that fighting these monsters every day. Ruins would appear suddenly, and when the monsters would multiply, they were moving with attacks. But the light and dark race had their own researchers who found ruins. They would ruin ruins and collect valuable resources to advance and build their kingdoms and strengthen their defense and military. Everyday battles were won, but the war against monsters did not end...

Heroes collected a valuable experience by destroying the monster from the ruin. They strengthened the attack, the defense, the speed of their army. The monsters are kept where their place is - under the ground. The common efforts of the light and dark races and monsters did not overpower Arhon.

Yet from time to time, in some places the ruins have managed to strengthen and create aggressive ruins. The monsters attacked much stronger, and sometimes they would surprise and defeat the kingdoms and robbed and burned the cities. But after the defeat, the kingdoms returned attacks to defend their honor. They all collected crystals to advance their cities and speed up training their army. The monsters were on the knees... another battle was won... but the war was still going on and there were big casualties all over the place.

'Runes my Lord! Collect runes!'- shouted alchemists. New weapon against the monsters... Runes from the stounhanges are lights with the artifacts of the hero and made it possible for the army to be even stronger.

In an effort to destroy the monsters, the Great Prophet Massa was also aiding the monstrum sites. The Chairman of factions has set tasks of varying weight to each player... Heroes with the army have solved the tasks and received big prizes. And the monsters tried in every way to win...

The players have continued to train its army. Every day they promoted their towns. Using Alchemy and Black Pearl were created are perfect military and defence building. The fight with monsters has demanded a lot of work and a precise strategy. That's the way it's always been... and hasn't changed much even now...

There are no players on the map who is not used to collect black pearls to improve game. The great rulers are looking for black pearls around the map. The story went out to somewhere in the middle of the limitless expanses sometimes appear Arhi-ruin with a bad bad horde of monsters! The Arch-ruin are also very hard to find, but are worth the effort. The Archi-ruins are immense treasures and a huge amount of Black Pearl.

Arch-ruin... how many times I've been dreaming about it to find and destroy the Arch-ruin. I research lands day and night for many years, but I haven't been able to find the Arch-ruin. A very difficult task for each player...

'I don't believe in failure and pessimism. If something doesn't go the way we want to, go ahead.'– said once a wise man... I had to keep looking... Who knows, maybe one day I see Arch-ruin near my capital.

'Here is Arch-ruin!!!'

I saw the Arch-ruin and I could not believe my own eyes. Funkayel master of the monster 44. level with its set of Arhimag. The amount of monsters in the Arch-ruin was vast and hidden. The Horde, horde, horde... Hordes of aggressive monsters are waiting with weapons and scream.

The downfall of my capital, on the territory where I know every stone ... I knew that there was an epic battle and my army headed by Lisca was prepared without fear. I believe in my army and the hero leader because I remember when that army was small and attacked the first ruin of the 1st level.

The great fight between knights and monsters will be played in the desert. My army with the hero is making the final preparations before the beginning of the attack, I'm making a strategy for defeating monsters that threaten to dominate the territory, and at the same time how to protect the capital from other rulers. I'm lucky to attack Arch-ruin...

I am sending my best soldiers to the attack, led by a hero in the shining armor with the strongest artifacts, boldly advancing the shoulder to shoulder. The hero shouts - 'For honor and glory!' and raises the sword of the great ruler overhead. Funkayel, the master of the monster, screams and invites his army not to discount before the attackers. The desert is as heavy as a lead from the amount of army that is preparing for the battle. Nobody feels a sand under his feet, hands squeezing his weapon, a look attached to an enemy...

A moment before the attack everything stopped... they could feel the heat of the desert sand and the wind that flows over the dunes ... and then everything swings at a lightning speed! The battlefield is filled with gold bars of knights from Hilandar and black barge monsters from Arch-ruin. Swords, spears, axes, arrows... The sword against fire, the shield against magic... striking force of force on every meter of battlefield and the valiant knights suppress monsters.

Elegant and brilliant, Lisca on the horse leads her personal strongest guardians at the heart of the monsters defense and strike the last impact to the master of the monsters. The monsters are in a state of disorder and their voices are no longer heard. They retreated and flew under the pressure of my army. The Funkayel master of the monster did not count the attack would be so strong and that he would lose.

At the end of the Arch-ruin disappears, the monsters are overthrown and completely destroyed. The army is shouting in ecstasy - 'For glory and honor!' The military commander sends a report of the Glorious Victory. The news is spreading rapidly and everyone in the tavern talks about it.

Arch-ruin was destroyed.

After this magnificent victory over the monsters, the army returned to the capital and celebrated late in the night.
Silence and serenity cover all the kingdoms... The man would say that peace will last forever... But from the land monsters are again preparing, strengthening, waiting for their moment... with only one goal...


Attachments:
HEROY_20171217_3.jpg
HEROY_20171217_3.jpg [ 236.52 KiB | Viewed 1058 times ]
HEROY_20171217_2.jpg
HEROY_20171217_2.jpg [ 488.77 KiB | Viewed 1058 times ]


Last edited by HEROY on 09 Feb 2018, 06:31, edited 8 times in total.
Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 11 Jan 2018, 02:29 
Offline
Novice

Joined: 27 Jan 2015, 09:21
Posts: 2
Nice story, I hope I will write story soon! :lol:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 11 Jan 2018, 14:24 
Offline
Novice

Joined: 03 Mar 2016, 15:54
Posts: 4
I don't understand anything in this story... Where is the rule for English? Or this server is not English? Or we have double standard here? I can proof this:
http://mlgame.co.uk/forum/viewtopic.php?f=34&t=3284 - "the story should be written in English" to all other players... Even Turkish players had to written 3 times their story to please You:
http://mlgame.co.uk/forum/viewtopic.php?f=34&t=1886


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 11 Jan 2018, 15:07 
Offline
Novice

Joined: 03 Mar 2016, 15:47
Posts: 2
Attachment:
HEROY_20171217_4.jpg
HEROY_20171217_4.jpg [ 41.61 KiB | Viewed 1017 times ]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 11 Jan 2018, 17:46 
Offline
Novice

Joined: 03 Mar 2016, 15:54
Posts: 4
"sometimes" :), from what depends this "sometimes"?
And I see only Croatian language is allowed here - already two stories in Croatian, except English, is this not double standard? Or if I don't know English I must learn Croatian - this is а rhetorical question...
P.S. HEROY, congrats for the ruin, hope you will get good art for this non English story, in which I understand nothing...Oh yes at least pictures are good :)... las reglas a veces pueden ser violadas :!:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 12 Jan 2018, 16:13 
Offline
Master

Joined: 13 Dec 2012, 10:11
Posts: 114
HEROY, please, post the translation of your story, so, the other players can enjoy it.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 09 Feb 2018, 12:25 
Offline
Master

Joined: 13 Dec 2012, 10:11
Posts: 114
The reward will be waiting for you asap.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HEROY vs Arch-Ruin
PostPosted: 09 Jun 2018, 13:44 
Offline
Esquire
User avatar

Joined: 27 Jan 2015, 09:23
Posts: 37
Location: Bursa - TURKEY
Yes, please translate it first...
:evil: :evil: :evil: :oops: :oops: :oops: :shock: :shock: :shock:

_________________
Free MyLands Battle Calculater
http://www.chalilozdemir.com


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
[ Time : 0.624s | 18 Queries | GZIP : On ]